ShqipEnglish

Informacione

A.S.M

Përdorim i lehtë dhe i  shpejtë në shitje dhe në servis

Kontabiliteti
Krijoni dhe shtypni oferta, urdëresa pune dhe fatura

Inventari
Menaxhimi i hyrjes dhe shitjes së artikujve dhe produkteve

Furnizuesit
Menaxhimi automatik i furnizuesve dhe porosive të produkteve

Ruajtja e gomave
Menagjimi i ruajtjes së gomave të klientëve

Rezervimet dhe terminet
Menaxhimi i termineve dhe rezervimeve për klientët

Menagjimi i klientëve
Të dhënat e klientëve, automjeteve,  etj.

Historia e klientëve dhe automjeteve
Kërkimi dhe shtypja e historisë së klientëve dhe automjeteve

Arkat fiskale
Mundësi për lidhje me arkat e reja fiskale

Raportet
Krijimi i raporteve të ndryshme në baza ditore, javore, mujore, vjeqare apo në bazë të datave të caktuara

Qasje e pa kufizuar
Mundësi për qasje në program nga më shumë kompjuterë apo më shumë zyre/vende të ndryshme

Menagjimi i detyrave/punëve
Mundësi për regjistrimin dhe menagjimin e detyrave dhe punëve

Tani mund ta testoni online!
www.asmanager.net/demo
user: demo
pass: asmanager